Uz sākumu Aktualitātes LLPA rosina pilnveidot jauno Pašvaldību likumu

LLPA rosina pilnveidot jauno Pašvaldību likumu

Pašvaldību autonomās funkcijas ir jāsaglabā tādas pašas kā jau esošajā likumā Par pašvaldībām

Turpinot likumprojekta Pašvaldību likums apspriešanu, Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) ir sagatavojusi virkni priekšlikumu tā 2. lasījumam Saeimā. Jaunais likums nomainīs kopš 1994. gada 9. jūnija spēkā esošo pašvaldību darbu regulējošo likumu Par pašvaldībām.

LLPA uzskata, ka pašvaldību autonomās funkcijas ir jāsaglabā tādas pašas kā jau esošajā likumā Par pašvaldībām, atsakoties no novecojušiem un aktualitāti zaudējušiem formulējumiem, bet nepaplašinot un nesašaurinot pašvaldību kompetenci.

Šobrīd likumprojektā ir ietverta virkne jaunu funkciju, kas ir pretrunā ar citiem normatīvajiem aktiem. Piemēram, jaunais likums līdztekus pašvaldību pienākumam nodrošināt iedzīvotājiem iespējas iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības un vidējās izglītības pieejamību paredz jaunus pienākumus – rūpēties par profesionālās ievirzes un pieaugušo izglītības pieejamību, kas ir pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu un Izglītības likumu. Uzskatām, ka likumprojektā nepieciešams skaidri nodalīt valsts funkcijas no pašvaldību funkcijām,” komentē LLPA izpilddirektors Viktors Valainis. Viņš uzsver, ka pirms jaunā likuma izstrādes netika veikts komplekss novērtējums par spēkā esošā likuma Par pašvaldībām trūkumiem un netika izstrādāta jaunā likuma koncepcija, kas būtiski taupītu resursus likumprojekta apspriešanai.

LLPA iebilst piedāvātajai pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka iecelšanas kārtībai, kas paredz iecelt izpilddirektoru uz pieciem gadiem, ierobežojot viņa darbību uz diviem termiņiem. Asociācijas ieskatā šāda kārtība praksē varētu radīt virkni neskaidrību saistībā ar piemērojamo regulējumu. Nav arī skaidrs, kā šāds regulējums stiprinās pašvaldības izpilddirektoru būtisko nozīmi pašvaldības darbā, kā tas ir norādīts likumprojekta anotācijā. LLPA uzskata, ka izpilddirektora iecelšana uz noteiktu pilnvaru laiku neveicina lēmējvaras nošķiršanu no izpildvaras, jo, ieceļot izpilddirektoru uz domes pilnvaru termiņu, tas kā izpildvaras pārstāvis ir atkarīgs no politiķu labvēlības. Tāpēc asociācija rosina nedefinēt izpilddirektora amatam noteiktu termiņu, bet paredzēt domei tiesības atbrīvot izpilddirektoru vai pārcelt viņu citā amatā, ja viņš nebauda domes uzticību.

Tāpat LLPA uzskata, ka likumprojekts paredz būtiski sašaurināt jomas, par kurām pašvaldības līdz šim ir bijušas tiesīgas izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību. Piemēram, jaunais regulējums vairs neparedz pašvaldību tiesības izdot saistošos noteikumus par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu. Tāpat ne šajā likumprojektā, ne citos normatīvajos aktos nav paredzēts regulējums par viendzīvokļa dzīvojamajām mājām, neapbūvētiem zemes gabaliem un lielāko daļu nedzīvojamo ēku, kā arī inženierbūvēm (piemēram, reklāmas stabiem, piestātnēm, atsevišķiem labiekārtojuma elementiem, sporta laukumiem u.c.). Tāpēc pilsētās veidosies jaunas nekoptas, degradētas teritorijas, kas veicinās antisanitārus apstākļus (tostarp vairosies dažādu insektu (ērču u. tml.) un grauzēju izplatība pilsētā, veidosies nelegālas atkritumu izgāztuves.)