Uz sākumu Par mums LLPA partneri

LLPA partneri

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

LDDK ir lielākā Latvijas darba devēju un darba ņēmēju nevalstiskā organizācija un arī vadošais sociālais partneris publiskajai pārvaldei rīcībpolitikas plānošanas procesos.

LDDK pārstāv vairāk kā 5000 uzņēmumus, kā arī nozaru līderus. Kopumā LDDK biedri Latvijā nodarbina 37% darba ņēmēju. 

LDDK ir divi darbības virzieni – uzņēmēju interešu aizstāvība un darba devēju pārstāvība sociālajā dialogā ar valsti un pašvaldībām, veicinot sociālo mieru un labklājību. LDDK konsolidē darba devēju viedokli darba devējiem un darbiniekiem nozīmīgās jomās, veicina sociālo partnerību un pārstāv darba devējus tripartisma institucionālajā ietvarā. LDDK iesaistīšanās nodrošina publiskās varas pieņemto lēmumu leģitimitāti ekonomiskajos un sociālajos jautājumos.

LDDK ar LLPA sadarbība aizsākusies vairākus gadus atpakaļ. Sadarbības līgums noslēgts 2006. gada 9. martā un 2011. gada 1. jūnijā. Sadarbības mērķis ir veicināt darba devēju un pašvaldību sadarbību un sociālā dialoga attīstību labvēlīgu sociāli ekonomisko apstākļu radīšanai un tautsaimniecības attīstībai.

http://www.lddk.lv/

 

 Biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga visu Latvijas teritoriju aptveroša dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu apvienība, kura, balstoties uz tirdzniecības un rūpniecības kameru darbības pasaules praksi, aizstāv Latvijas uzņēmumu saimnieciskās intereses un sniedz uzņēmējdarbību veicinošus pakalpojumus.

LTRK savas kompetences jomās sniedz specializētas konsultācijas par uzņēmējdarbības vidi, tiesību aktu un plānošanas dokumentu veidošanu un virzību, kā arī citiem jautājumiem un veic viedokļa veidošanu par biedriem aktuāliem jautājumiem, piesaistot nozaru ekspertus; biedru viedokļa paušanu un aizstāvēšanu attiecīgajās publiskās varas struktūrās.

LTRK pārstāvji regulāri piedalās un nodrošina konsolidēto biedru interešu un viedokļu pārstāvību Ministru kabineta un Saeimas komisiju sēdēs. LTRK darbojas Ministru prezidenta Konsultatīvajā padomē, eksperta statusā ir pieaicināta līdzdarboties Ministru kabineta komitejas sēdēs, darbojas Tautsaimniecības padomē un daudzās citās valsts un pašvaldību institūcijās un forumos.

LTRK organizē Latvijas uzņēmēju dalību dažādos biznesa forumos; piedāvā iespēju uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām u.c. veidot kopīgus pētījumu projektus, kas vērsti uz Latvijas uzņēmējdarbības vides izziņu un attīstības modelēšanu.

LTRK un LLPA ciešāka sadarbība aizsākusies, noslēdzot 2009. gada 27. maijā vienošanos par sadarbību. Sadarbības mērķis ir veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu LLPA biedru – republikas pilsētu pašvaldību – administratīvajās teritorijās.

http://www.chamber.lv/lv

 

 Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecība Latvijā ir EK, kas pārstāv Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu kopīgās intereses, Komunikāciju ģenerāldirektorāta sastāvdaļa. ES dalībvalstu biroji – pārstāvniecības – ir visās 28 ES dalībvalstīs.

EK pārstāvniecība Latvijā darbojas vairākos darbības virzienos. Viens no EK pārstāvniecības Latvijā galvenajiem uzdevumiem pārstāvēt EK Latvijā, organizējot EK pārstāvju vizītes Latvijā un abu pušu tikšanās reizes, kā arī nodrošinot EK dalību gan dažādos augsta līmeņa, gan reģionālos pasākumos.

EK pārstāvniecības Latvijā būtisks uzdevums ir informēt EK par notikumiem Latvijā un par mūsu valsts politisko, ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī informēt Latvijas sabiedrību par Eiropas Savienību un aktuālajām norisēm tajā. EK pārstāvniecība Latvijā rīko dažādas diskusijas, tikšanās ar žurnālistiem un citus aktīvas līdzdalības pasākumus, lai stāstītu par ES notiekošo.

Pārstāvniecība cieši sadarbojas arī ar nevalstiskajām organizācijām un īsteno arī vairākus ar ES saistītus tematiskus pasākumus.

EK pārstāvniecības Latvijā un LLPA kopīga darbība aktuālo jautājumu risināšanā aizsākusies jau sen. Ir kopīgi organizētas starptautiskas konferences, apaļo galdu diskusijas un Latvijas Republikas pilsētu domju priekšsēdētāju un speciālistu darba vizītes Briselē.

https://ec.europa.eu/latvia/home_lv

 

 Latvijas Rektoru Padome (LRP) 

LRP ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas koordinē augstskolu sadarbību un organizē nepieciešamos kopējos pasākumus.

LRP atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī ar ārvalstu institūcijām, piedalās institūciju sēdēs un starptautisko organizāciju darbā.

LRP un LLPA sadarbība aizsākusies 2012. gada 28. martā, kad tika noslēgts sadarbības līgums. Sadarbības mērķis ir sekmēt kvalitatīvas augstākās izglītības attīstību LLPA biedru – republikas pilsētu pašvaldību – administratīvajās teritorijās, veicinot sadarbību LLPA un LRP starpā un veidojot kopīgu pozīciju Latvijas nacionālo prioritāšu izstrādē un īstenošanā, kā arī Eiropas Savienības fondu līdzekļu efektīvākā piesaistē un izmantošanā Latvijas augstāko izglītības iestāžu attīstībai.